Regulamin konkursu “Piękno jest Kobietą”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Piękno jest Kobietą”, zwanym dalej „Konkursem”, oraz warunki na jakich Organizator Konkursu będzie mógł korzystać ze zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu utworów słownych oraz innych materiałów.

2. Organizatorem konkursu i Administratorem Danych Osobowych jest ADA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Olsztyńska 52 , wpisana do KRS pod numerem , NIP: 8792734904 KRS: 0000926790, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest ADA Sp. z o.o.

4. Konkurs skierowany jest do osób, które obserwują profil Organizatora Konkursu na portalu społecznościowym Instagram 

5. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, administrowany ani współtworzony z serwisem Instagram. Informacje podawane przez Uczestnika Konkursu po ogłoszeniu zwycięzców (osób nagrodzonych) są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagramowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

6. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani nie naruszy praw nabytych przez jego Uczestników. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na Profilu.

8. Konkurs odbywa się w zgodzie z obowiązującym polskim prawem oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające profil osobowy na Instagramie. 

3. Udział w konkursie stanowi potwierdzenie akceptacji Regulaminu, dobrowolnego przekazania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach niezbędnych do realizacji czynności związanych z Konkursem.

4. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora.

5. Przekazane Organizatorowi dane osobowe, potrzebne do odbioru nagrody tj. imię, nazwisko i adres pocztowy Uczestnika Konkursu, muszą być zgodne z prawdą oraz z regulaminem Instagram. Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby otrzymać i odebrać nagrodę. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Uczestnika dane są niezgodne z prawdą.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do wykluczenia go ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie i niezwłocznego usunięcia opublikowanych przez niego Komentarzy.

§ 3 Przebieg konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.02.2021 r. i trwa do 28.02.2021 r., do godz. 23:59:59.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik po zapoznaniu się z Regulaminem, w terminie określonym w punkcie § 3.1. musi zrealizować następujące zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem):

  1. Zamieścić pod postem konkursowym na profilu Organizatora na portalu Instagram komentarz, w którym napisze jak można fajnie i nietypowo spędzić Dzień Kobiet w czasie pandemii

  2. Oznaczyć w komentarzu osobę, której chciałyby podarować pozłacane kolczyki będące nagrodą w konkursie

3. Każdy Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz.

4. Dopuszczalne jest usunięcie opublikowanego komentarza i opublikowanie kolejnego do czasu zakończenia konkursu.

5. Zgłoszenie Zadania jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż Uczestnik potwierdza i gwarantuje, że jest autorem treści tekstowych, graficznych i filmowych, które stanowią Komentarz do konkursu, a prawa do nich nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

6. Organizator może odrzucić zgłoszenie Zadania bez podania przyczyny, w szczególności gdy stwierdzi, że zgłoszona przez Uczestnika Odpowiedź:

a) narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne;

b) narusza regulamin Instagrama;

c) ma charakter erotyczny lub pornograficzny;

d) zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną, itp.);

e) zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą;

f) narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób;

g) zawiera zdjęcie osoby niepełnoletniej;

7. Komisja konkursowa w skład której wejdą pracownicy Organizatora wybierze dwa najbardziej kreatywne komentarze. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na Profilu przez Organizatora w dniu 3 marca 2021 r.

8. Autorzy dwóch zwycięskich komentarzy otrzymają nagrody w postaci dwóch par pozłacanych kolczyków wartości 140 zł brutto każda. 

9. Nagrody zostaną wysłane kurierem do Zwycięzców konkursu w ciągu dwóch dni roboczych po ogłoszeniu wyników oraz podaniu danych adresowych oraz numeru telefonu niezbędnych do wysłania przesyłki.

§ 4 Przeniesienie praw autorskich majątkowych

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania materiałów zgłoszonych do przez Uczestników konkursu w ramach komunikacji w dostępnych Organizatorowi mediach oraz prawo do rozporządzania nimi, jeśli Uczestnik nie zgłosi ku temu sprzeciwu do dnia zakończenia konkursu.

§ 5 Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

  1. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę lub jej zamiany na inną nagrodę.

  2. Nagrody nie mogą być przekazywane na rzecz innych Uczestników Konkursu. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie żadnemu z jego Uczestników nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych wydatków. Uczestnicy nie uzyskują praw do nagród z tytułu samego uczestnictwa w Konkursie.

  3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni poprzez Komisję Konkursową spośród autorów Odpowiedzi zgłoszonych w trakcie trwania Konkursu. Komisja Konkursowa będzie składać się z 3 przedstawicieli Organizatora, w tym Przewodniczącego.

  4. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora do czuwania nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, wyłoni zwycięzców na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność zgłoszonych Komentarzy z celem Konkursu, wyrażonym przez Organizatora konkursu w § 3 niniejszego Regulaminu;

b) oryginalność Komentarza;

c) kreatywność Komentarza;

d) zgodność z tematyką i wymogami formalnymi Konkursu.

e) oznaczenie w Komentarzu osoby, którą Uczestnik chciałby obdarować nagrodą

5. Decyzje o przyznaniu nagród będą zależne od własnej oceny Komisji, zaś Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Decyzje Komisji zapadają większością głosów obecnych członków Komisji.

6. Jeżeli po zakończeniu terminu przyjmowania Odpowiedzi ilość Odpowiedzi będzie niewystarczająca do przyznania wszystkich nagród, nieprzyznane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie Organizatorowi w wiadomości zwrotnej danych umożliwiających dostawę nagrody, tj. adresu, pod który nagroda powinna zostać dostarczona oraz wyrażenie zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ada Jubiler Sp. z o.o. moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu „Piękno jest Kobietą”, przekazania nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, przeprowadzenia procesu reklamacyjnego zgodnie z Regulaminem oraz rozliczenia otrzymanej nagrody. Zostałem/am poinformowany/a przez Ada Jubiler Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Piękno jest Kobietą” i akceptuję jego treść”. 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Regulaminu, zasad wyłaniania zwycięzców można zgłaszać na adres Organizatora nie później niż w terminie do dnia 04.02.2021 r.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych i zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym wnoszący zostanie pisemnie poinformowany. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data wysłania wiadomości mailowej na adres jubiler@adasrebro.pl. 

3. Reklamacja będzie rozpatrywana przez Komisję Konkursową. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany listownie (pisemnie) na adres podany w reklamacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

§ 7 Dane osobowe

Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie wymienionym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, obowiązującym od 25 maja 2018, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - czyli zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) - przez administratora danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator (zwany dalej także „Administratorem Danych Osobowych”).

§ 8 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki użytkownicy Instagrama/Profilu korzystają z udostępnionej im przestrzeni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) szkody spowodowane wpływem umieszczonych na Instagramie/Profilu treści; wady przedmiotów stanowiących nagrody powstałe z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

c) odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości wynikające z działania mechanizmu, czasowe przerwy w działaniu portalu Instagram, a także za ewentualne usunięcie komentarzy przez portal Instagram.

d)treść i charakter Odpowiedzi publikowanych przez Uczestników Konkursu.

e) czas dostarczenia przesyłki ani za inne reklamacje dotyczące pracy firmy kurierskiej.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego.

3. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, pisząc na adres e-mail: jubiler@adasrebro.pl z tematem wiadomości KONKURS. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych.

4. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

5. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.